SZKOŁA PODSTAWOWA

Cykle lekcyjne w szkole podstawowej realizowane są w formie lekcji głównej, będącej podstawową jednostką zajęć dydaktycznych. Obejmuje ona dwie pierwsze godziny nauki i dzieli się na 3 części. 

Pierwsza z nich to część rytmiczna: rozbudza ona dzieci, scala je w spójny zespół klasowy, nastraja i przygotowuje do udziału we właściwych zajęciach. Materiał wykorzystywany w tej części stanowią ćwiczenia rytmiczne, gry i zabawy ruchowe, wiersze i piosenki związane tematycznie z aktualnym cyklem lekcyjnym bądź porą roku oraz różne ćwiczenia językowe „kultywujące” mowę. 

Druga, to część merytoryczna, w której najpierw ma miejsce przypomnienie, refleksja i pogłębienie materiału z poprzedniego dnia, wprowadzenie nowego materiału i kontynuacja głównego tematu, podsumowanie, opis i odpowiednie rysunki lub inna forma aktywności artystycznej. Lekcję kończy część narracyjna, czyli opowiadanie nauczyciela o tematyce zgodnej ze specyfiką danej fazy rozwojowej ucznia.

W ramach poszczególnych epok trwających ok. 3 tygodni z wykorzystaniem aktywizujących technik nauczania realizowane są zajęcia z zakresu języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, biologii, fizyki czy chemii, a także zajęć artystycznych (inne zajęcia takie jak języki obce, etyka, wychowanie fizyczne realizowane od klasy pierwszej wplecione są w tygodniowy rozkład zajęć). W każdym roku uczniowie mają do realizacji projekty przedmiotowe i artystyczne czy interdyscyplinarne.

Przewiń na górę